DEMANAR PRESSUPOST

  • Inscrits a les llistes de Taxadors per l’Agencia Tributaria
  • Taxadors homologats pel Banc d’Espanya

La taxació pericial contradictòria (establerta per la Llei general tributària article 135 i següents) és un mitjà de sol·licitar la correcció del valor establert per l’Administració en el marc de la comprovació administrativa de valors.

El termini per a promoure aquesta taxació correctora és el del primer recurs o reclamació que sigui procedent, bé contra la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament o bé, quan la normativa tributària ho prevegi, contra l’acte de comprovació de valors degudament notificat. Quan així s’estableixi expressament en la normativa de cada tribut, l’interessat pot reservar-se el dret a promoure la taxació pericial contradictòria si considera que la notificació de l’acte de comprovació de valors no expressa prou les dades i motius tinguts en compte per fixar el valor comprovat i denúncia aquesta omissió en un recurs de reposició o reclamació econòmic administrativa.

En aquest cas, el termini per a promoure la taxació pericial contradictòria es computa des de la fermesa en via administrativa de la resolució del recurs o reclamació.

La presentació de sol·licitud de taxació pericial contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la, determina la suspensió de l’execució de la liquidació i del termini per a interposar recurs o reclamació contra la mateixa.

La interposició de taxació pericial contradictòria requereix les següents actuacions:

a) És necessària la valoració realitzada per un perit de l’Administració quan la quantificació del valor comprovat no s’hagi realitzat mitjançant dictamen de perits d’aquella.

b) L’Administració notifica a l’obligat tributari la valoració realitzada pel perit i li concedeix un termini de 10 dies perquè pugui procedir al nomenament d’un perit, transcorregut el qual sense haver-se designat s’entén que desisteix del seu dret a promoure la taxació pericial contradictòria i es dóna per acabat el procediment. En aquest cas, la liquidació que es dicti pren el valor comprovat que hagués servit de base a la liquidació inicial i no pot promoure de nou una taxació pericial contradictòria.

c) Si la diferència entre el valor determinat pel perit de l’Administració i la taxació practicada pel perit designat per l’obligat tributari, considerada en valors absoluts, és igual o inferior a 120.000 euros i al 10% d’aquesta taxació, aquesta última serveix de base per a la liquidació. Si la diferència és superior, s’ha de designar un perit tercer.

d) La valoració del perit tercer, si és el cas, serveix de base a la liquidació que sigui procedent amb els límits del valor declarat i el valor comprovat inicialment per l’Administració tributària.

e) Lliurada a l’Administració tributària competent la valoració pel perit tercer, aquesta es notifica a l’obligat tributari i se li concedeix un termini de 15 dies per justificar el pagament dels honoraris al seu càrrec. Si és el cas, s’autoritza la disposició de la provisió dels honoraris dipositats.

El procediment de taxació pericial contradictòria acaba d’alguna de les formes següents:

a) Pel lliurament a l’Administració tributària de la valoració efectuada pel perit tercer.

b) Pel desistiment de l’obligat tributari.

c) Per no ser necessària la designació del perit tercer d’acord amb el que preveu l’article 135.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) – Serà necessària la valoració realitzada per un perit de l’Administració quan la quantificació del valor comprovat no s’hagi realitzat mitjançant dictamen de perits d’aquella. Si la diferència entre el valor determinat pel perit de l’Administració i la taxació practicada pel perit designat per l’obligat tributari, considerada en valors absoluts, és igual o inferior a 120.000 euros i al 10 per cent d’aquesta taxació, aquesta última servirà de base per a la liquidació. Si la diferència és superior, s’ha de designar un perit tercer d’acord amb el que disposa l’apartat següent. -. En aquest supòsit, la liquidació que es dicti ha de prendre la valoració que resulti de la taxació efectuada pel perit de l’obligat tributari, i no es pot efectuar una nova comprovació de valor per l’Administració tributària sobre els mateixos béns o drets.

d) Per la falta del dipòsit d’honoraris per qualsevol de les parts. En aquest supòsit, la liquidació que es dicti ha de prendre la valoració realitzada pel perit de l’altra, qualsevol que fos la diferència entre les dues valoracions, i no es pot promoure novament la taxació pericial contradictòria per part de l’obligat tributari o, si s’escau, no podrà efectuar una nova comprovació de valor per l’Administració tributària sobre els mateixos béns o drets.

e) Per caducitat. La liquidació que es dicti ha de prendre el valor comprovat que hagués servit de base a la liquidació inicial i no es pot promoure novament la taxació pericial contradictòria.

Un cop acabat el procediment, l’Administració tributària competent ha de notificar en el termini d’un mes la liquidació que correspongui a la valoració que s’hagi de prendre com a base en cada cas, així com la dels interessos de demora que corresponguin. L’incompliment d’aquest termini determinarà que no s’exigeixin interessos de demora des que es produeixi l’incompliment. Amb la notificació de la liquidació s’inicia el termini per al pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració (article 62.2 de la LGT), així com el còmput del termini per interposar el recurs o reclamació economicoadministrativa contra la liquidació en el cas que el termini hagués estat suspès per la presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria.

La millor solució al problema que l’administració faci una valoració paral·lela a l’establerta en la compra – venda (l’administració té 4-5 anys per reclamar-denunciar aquesta compravenda), és en el moment de realitzar la compra – venda de l’immoble, sinó es realitza una hipoteca del dit bé, aportar en aquest moment una valoració del bé per evitar posteriors reclamacions, en cas de no realitzar-se i arribat el moment d’una reclamació administrativa el procediment d’exemple seria:

En la transmissió d’un bé immoble és obligatori fer el pagament de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, de vegades aquests valors que obté l’administració no coincideix amb l’import declarat pel contribuent.

En aquests últims anys amb el descens de valors soferts, hi ha casos de compradors que han declarat i liquidat l’impost pel valor declarat i reben posteriorment un requeriment de l’Agència Tributària amb una taxació realitzada per l’administració per un valor molt superior, reclamant la diferència i els interessos de demora.

Què pot fer el contribuent?

L’interessat que no està d’acord amb els valors proposats per l’administració pot promoure una taxació pericial contradictòria.

Quan pot fer-ho?

Pot promoure la taxació pericial contradictòria en el termini del primer recurs o reclamació que sigui procedent. Aquest tràmit és important perquè suspèn l’execució de la liquidació i posposa l’obligació de pagament. Un cop presentada la sol·licitud per promoure la taxació pericial contradictòria, l’administració demanarà a l’interessat que nomeni un pèrit i aporti la seva valoració.

Qui pot fer la taxació pericial contradictòria?

La taxació es pot encarregar a una Societat de Taxació inscrita al Registre de Societats de Taxació del Banc d’Espanya o a un perit arquitecte o arquitecte tècnic especialitzat en valoracions. DEMANAR PRESSUPOST

Quin valor preval?

Si la diferència entre la valoració feta per la persona perita de l’Administració i la designada per l’interessat no és superior a 120.000 euros i no supera en més del 10% la valoració d’aquest últim perit, preval la valoració de la persona perita de l’obligat tributari. Si la diferència és superior, s’haurà de nomenar una tercera persona escollida per sorteig (entre les llistes de perits que té l’Agència Tributària confeccionada pels col·legis professionals) de la forma que preveu la normativa, la valoració de la qual servirà de base a la nova liquidació, amb els límits mínim i màxim, del valor declarat pel contribuent i el valor comprovat per l’Administració, respectivament.