DEMANAR PRESSUPOST

  • Valoracions de béns immobles com AVAL per l’Agència Tributaria
  • Valoracions de béns immobles contradictòries per l’Agència Tributaria
  • Inscrits a les llistes de Taxadors per l’Agencia Tributaria
  • Taxadors homologats pel Banc d’Espanya

Es realitzen valoracions vàlides per utilitzar davant l’Agencia Tributaria, AEAT:

 

Si no poden oferir compromís d’aval bancari ni certificat d’assegurança de caució es pot presentar com a garantia una hipoteca sobre un immoble

Quina documentació s’ha de presentar, a més de la general exigida en el punt 3, apartats, b), c) id) de l’ article 46 del Reglament General de Recaptació?

1.- En primer lloc, s’ha d’acreditar la impossibilitat d’obtenir aval bancari o certificat d’assegurança de caució presentant una declaració responsable i justificació documental que acrediti aquesta situació emesa per les entitats bancàries amb les que habitualment operi el deutor i en la qual constin les gestions efectuades per a la seva obtenció.

2.- S’ha de presentar també obligatòriament una valoració de l’immoble ofert en garantia efectuada per empreses taxadores o professionals independents i especialitzats en valoració, preferentment inscrits en el Registre del Banc d’Espanya, sense perjudici d’aportar qualsevol altra documentació que es consideri oportuna referent a titularitat, descripció, estat, càrregues i utilització de l’immoble.

3.- En aquest sentit, resulta aconsellable la presentació d’un certificat actualitzat de propietat i càrregues expedit pel Registre de la Propietat, i si existissin crèdits hipotecaris, certificat actualitzat de l’entitat financera sobre la quantia pendent d’amortitzar o còpia dels tres últims rebuts de pagament, en els quals consti la quantitat pendent, així com el nombre de mesos que falten per a l’amortització del prèstec.

4.- Finalment, en cas d’empresaris o professionals obligats per llei a portar comptabilitat, balanç i compte de resultats de l’últim exercici tancat i informe d’auditoria, si existeix.

  • Normativa/Doctrina

Artículo 46 Real Decreto 939 / 2005 , de 29 de julio de 2005 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación


Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Article 135 Taxació pericial contradictòria 

Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. Article 161 Taxació pericial contradictòria