DEMANAR PRESSUPOST

Es realitzen valoracions de bens immobles (solars, terrenys, edificis, habitatges, locals, oficines, naus, …) per a tot tipus de finalitats.

Inscrits a les llistes de Taxadors pel Banc d’Espanya 

Inscrits a les llistes de Taxadors per l’Agencia Tributaria

Es realitzen Prevaloracions

 • Compra-venda de tot tipus de finques
 • Valoracions per a avals de l’Agència Tributaria.
 • Taxació pericial contradictòria.
 • Valoració per justificar valors per no pagar plusvàlua municipal en cas de pèrdua de valor.
 • Béns en separacions matrimonials
 • Béns patrimonials per empreses
 • Viabilitat d’operacions immobiliàries
 • Assessorament valor arrendament immobles
 • Béns per a testamentàries, tant prèvia a la defunció com posterior per assignació de lots als adjudicataris del testament
 • Parcel·les en Unitats d’Actuació, Plans Parcials, Plans Especials de Millora Urbana….
 • Drets d’usufructuaris, nua propietat….
 • Drets de vol
 • Valors per realitzar permutes