DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

Com a compliment del deure d’informació estipulat a l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Carlos G. Castro Stebler, amb DNI 46339716Y , d’ara endavant CASFOL arquitectes, en qualitat de titular del lloc web casfol.com/cat, amb domicili a Còrsega, 95 4t, codi postal 08029 de Barcelona, ​​adreça de correu electrònic carlos@casfol.com, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini casfol.com/cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de casfol.com/cat atorga la condició d’Usuari del casfol.com/cat, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar casfol.com/cat. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per CASFOL arquitectes pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a casfol.com/cat.

A través d’casfol.com/cat, CASFOL arquitectes facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per CASFOL arquitectes o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar casfol.com/cat i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol un altre lloc dins dels Continguts que conformen casfol.com/cat, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per CASFOL arquitectes, d’un altre usuari o de qualsevol usuari d’Internet ( maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en casfol.com/cat, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de casfol.com/cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de CASFOL arquitectes , que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de CASFOL arquitectes o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclós d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de casfol.com/cat, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en casfol.com/cat són propietat de CASFOL arquitectes o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i / o els Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que es pugui entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de CASFOL arquitectes, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de CASFOL arquitectes o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de CASFOL arquitectes o de tercers inclosos en casfol.com/cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE CASFOL.COM/CAT

CASFOL arquitectes no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a casfol.com/cat, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, CASFOL arquitectes no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

CASFOL arquitectes exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de casfol.com/cat i dels Continguts, en no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’usuari hagués pogut atribuir a casfol.com/cat i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

CASFOL arquitectes no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a casfol.com/cat no implica l’obligació per part de CASFOL arquitectes de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, CASFOL arquitectes no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de casfol .com / cat, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

La prestació del servei de casfol.com/cat i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. CASFOL arquitectes, però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de casfol.com/cat i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, CASFOL arquitectes advertirà prèviament l’acabament o suspensió de casfol.com/cat.

QUALITAT DE CASFOL.COM/CAT

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de casfol.com/cat, CASFOL arquitectes realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

CASFOL arquitectes exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de casfol.com/cat. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de CASFOL arquitectes a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, ​​renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.